Dodávateľské vyhlásenia

Postupy na uľahčenie vydávania alebo vyhotovovania dôkazov o pôvode

Problematiku vydávania vyhlásení dodávateľov upravuje v rámci unitárnych colných predpisov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Bolo uverejnené v Úradnom vestníku Euróskej únie časti L 343 dňa 29. decembra 2015.

V čl. 63 sú ustanovené vzory vyhlásení dodávateľov s odkazom na prílohy, ktoré ustanovujú vystavenie na výrobky, ktoré boli prepracované alebo zušľachtené v Únii bez toho, aby získali status preferenčného pôvodu.

Článok 63

Vyhotovenie vyhlásení dodávateľa (článok 64 ods. 1 kódexu)

2. Pokiaľ ide o výrobky, ktoré boli prepracované alebo zušľachtené v Únii bez toho, aby získali status preferenčného pôvodu, sa vyhlásenia dodávateľa vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-17. Dlhodobé vyhlásenia dodávateľa sa však vyhotovujú, ako je stanovené v prílohe 22-18.

3. Vo vyhlásení dodávateľa sa musí uvádzať dodávateľov vlastnoručný podpis. Ak sú však vyhlásenie dodávateľa aj faktúra vyhotovené elektronicky, môžu byť potvrdené elektronicky alebo dodávateľ môže dať vývozcovi alebo obchodníkovi písomný záväzok, ktorým akceptuje úplnú zodpovednosť za každé vyhlásenie dodávateľa, ktorým sa identifikuje, ako keby bol vyhlásenie dodávateľa vlastnoručne podpísal.

Ostatné ustanovenia a pravidlá pre vystavenie vyhlásení dodávateľov nájdete na tejto web stránke v časti MENU s názvom "Preferenčný pôvod". 

Vzory dodávateľských vyhlásení

Dodávateľské vyhlásenie k nepreferenčnému pôvodu - Príloha 22-17 VNK (EÚ) 2015/2447

Dlhodobé dodávateľské vyhlásenie nepreferenčný pôvod - Príloha 22-18 VNK (EÚ) 2015/2447