EÚ hodlá zaviesť kvóty na hydinové mäso z Ukrajiny

20.02.2019

Rada EÚ prijala Rozhodnutie (EÚ) 2019/52 20. decembra 2018 o poverení začať rokovania o dohode, ktorou sa mení existujúca colná kvóta na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa a ktorou sa mení existujúci colný režim vzťahujúci sa na ostatné hydinové kusy, stanovené v prílohe I-A ku kapitole 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.

1) Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len "dohoda o pridružení") bola podpísaná v Bruseli 21. marca a 27. júna 2014. Predbežne sa vykonávala od 1. januára 2016 a platnosť nadobudla 1. septembra 2017.
(2) Od polovice roku 2016 sa v rámci colných položiek KN 0207 13 70 ("ostatné kusy, čerstvé alebo chladené") a KN 0207 14 70 ("ostatné kusy, mrazené") začal dovážať z Ukrajiny do Únie nový druh hydinových kusov. Tento dovoz sa prudko zvýšil a v prvých šiestich mesiacoch roku 2018 dosiahol 25 000 ton. Podľa dohody o pridružení možno na tento dovoz pri vstupe na trh Únie uplatňovať nulové clo bez akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení.

(3) Nový druh hydinových kusov pozostáva z tradičných pŕs s ramennými kosťami krídel, ktoré sa po minimálnom spracovaní v Únii môžu v Únii uvádzať na trh ako hydinové prsia. Neobmedzený dovoz týchto kusov preto môže ohroziť podmienky, za ktorých sa do Únie podľa dohody o pridružení môžu dovážať tradičné hydinové prsia, a to najmä kvantitatívne obmedzenia vo forme colnej kvóty.

(4) Mali by sa preto začať rokovania s cieľom uzavrieť dohodu, ktorou sa mení dohoda o pridružení, pokiaľ ide o objem colnej kvóty na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa a znovuzavedenie cla podľa doložky najvyšších výhod na dovoz z Ukrajiny nad túto colnú kvótu.

Komisia sa týmto poveruje rokovať v mene Únie o zmene colného sadzobníka Únie, pokiaľ ide o dve colné položky KN 0207 13 70 ("ostatné kusy, čerstvé alebo chladené") a KN 0207 14 70 ("ostatné kusy, mrazené"), uvedeného v prílohe I-A ku kapitole 1 a o zmene colnej kvóty na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa uvedenej v dodatku k prílohe I-A k dohode o pridružení.