FTA EÚ - Singapur

12.02.2020

Súčasťou obchodnej dohody o vytvorené Zóny voľného obchodu medzi Európskou úniou a Singapurom je aj protokol, ktorý rieši otázky preferenčného zaobchádzania v rámci pravidiel pôvodu. Protokol určuje podmienky, kedy tovar získa preferenčný pôvod v EÚ alebo v Singapure. Preferenčné zaobchádzanie je možné uplatniť na tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu po dátume nadobudnutia účinnosti dohody a len u tovaru u ktorého bol preukázaný preferenčný pôvod v jednej zo zmluvných strán.

Pravidlá preferenčného pôvodu ako i spôsoby preukazovania oprávnenosti nároku na preferenčné zaobchádzanie, teda na priznanie preferencie zo Singapurom sa aplikujú od 21.11.2019. Upravuje ich Protokol 1 o definícii pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce (ÚV L 294/2019 od strany 659).

Dovoz do Únie

Vyhlásenia o pôvode na faktúre musia mať pridelené jedinečné číslo vývozcu singapurského a musí byť podpísané vývozcom.

Reexport v Únii

Ide o náhradný doklad o pôvode vydaný podľa článku podľa 69 VN CKÚ. Tento doklad o pôvode sa vystavuje pre tovar dovezený zo Singapuru s dokladom o pôvode do jednej z krajín v EÚ, kde pod colným dohľadom dôjde k následnému preposlaniu buď celé alebo len časti zásielky do inej krajiny EÚ.

Vývoz z Únie

Vyhlásenia o pôvode na tovar s hodnotou do 6 tisíc EUR musí byť podpísané vývozcom, okrem prípadov ak pôjde o uplatnenie zjednodušeného postupu schválený vývozca. Vyhlásenie o pôvode vystavené schváleným vývozcom nemusí byť podpísané pri rešpektované pravidiel podľa Protokolu I k dohode.

Vyhlásenie o pôvode sa poskytuje na faktúre alebo inom obchodnom doklade, ktoré tovar opisuje dostatočne presne na to, aby bolo možné na jeho základe tovar identifikovať. Vyhlásenie o pôvode musí byť vydané až v dobe po nadobudnutí platnosti dohody, tzn. najskôr po 21.11.2019.

Jazykové znenie vyhlásenia o pôvode na faktúre sú uvedené v Prílohe E Protokolu 1 k dohode. Platnosť dôkazu pôvodu podľa znenia Protokolu I je 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia a to aj spätne.

V prípade dovozu tovaru, ktorý má pridelenú kvótu podľa VNK 2019/1927 (ÚV L 299/2019), musí byť vo vyhlásení o pôvode uvedená poznámka "Derogation - Annex B (a) of Protocol Concerning the definition of the concept of 'Originating products' and methods of administrative cooperation of the EU - Singapore FTA ".