Colné predpisy

Medzinárodný právny základ 

Pravidlá pôvodu podľa častí I až IV Dohody o pravidlách pôvodu musia byť definované ako zákony, predpisy a administratívne vymedzenie všeobecného použitia aplikovaného každým členom pre určenie krajiny pôvodu tovaru, ak tieto pravidlá pôvodu nesúvisia so zmluvným alebo autonómnym obchodným režimom, ktoré vedú k udeleniu colných preferencií nad rámec žiadosti odseku 1 článku I Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994. 

Pravidlá pôvodu uvedené v článku 1 odseku 1  Dohody o pravidlách pôvodu zahŕňajú všetky pravidlá pôvodu používané v rámci nepreferenčných nástrojov obchodnej politiky:

 • udelenia doložky najvyšších výhod v rámci článkov I, II, III, XI a XIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994,
 • antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994,
 • ochranných opatrení podľa článku XIX Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994,
 • požiadaviek na označenie pôvodu podľa článku IX GATT z roku 1994,
 • akýchkoľvek diskriminačných kvantitatívnych obmedzení alebo colných kvót,
 • pravidlá pôvodu používané pre verejné obstarávanie a štatistiku obchodu.

Prijaté pravidlá pôvodu členmi dohody nesmú vplývať obmedzujúco, rušivo alebo deštruktívne na medzinárodný obchod. Dohoda o pravidlách pôvodu tiež vylučuje neprimerane prísne požiadavky alebo vyžadovanie plnenia určitých podmienok, ktoré nesúvisia s opracovaním alebo spracovaním, ako podmienok pre určenie krajiny pôvodu.

Za krajinu pôvodu tovaru sa považuje krajina, v ktorej sa tovar úplne získal, alebo ak sa na výrobe tovaru podieľa viac krajín, tak sa za krajinu pôvodu považuje krajina, v ktorej sa uskutočnilo posledné podstatné opracovanie alebo spracovanie, ktoré má vplyv na určenie pôvodu tovaru.

Pravidlá pôvodu nesmú diskriminovať ostatných členov Dohody o pravidlách pôvodu bez ohľadu na to, či sú v spojení s výrobcami predmetného tovaru. 

Dohoda o pravidlách pôvodu vytvára platfomru pre harmonizáciu pravidiel pôvodu. Harmonizácia pravidiel pôvodu na základe jednotných pravidiel pôvodu uplatňovanými všetkými krajinami výrazne prispoieva k eliminácii neistoty v rámci medzinárodného obchodu. Harmonizované pravidlá pôvodu vylučujú prípadné zneužitie pravidiel pôvodu ako nástroja reštriktívnej obchodnej politiky.

Harmonizácia pravidiel pôvodu sa vzťahuje iba na nepreferenčné pravidlá pôvodu, t.j. pravidlá pôvodu pre obchod medzi členmi, ktorí nie sú súčasťou jednej zóny voľného obchodu alebo colnej únie.

Predpokladom pre aplikáciu pravidiel pôvodu je tzv. pozitívny štandard, kedy pravilá pôvodu musia najmä vymädziť čo vlastne priznáva pôvod. S pravidiel pôvodu tiež vyplýva, čo pôvod nerpiznáva, to je však možné použiť iba ako súčasť objasnenia tzv. pozitívneho štandardu alebo v osobitných prípadoch, keď pozitívne určenie pôvodu nie je nevyhnutné.

Podľa Dohody o pravidlách pôvodu sa na žiadosť vývozcu, dovozcu alebo akejkoľvek oprávnenej osoby, sa osvedčenie o pôvode tovaru má vydať čo najskôr, najneskôr však do 150 dní od podania žiadosti o takéto osvedčenie, za predpokladu, že sa predložili všetky potrebné podklady. Žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovru sa prijmu pred uskutočnením obchodu s tovarom, pričom pravidlá umožňujú ich prijatie neskôr a vydanie osvedčenia aj dodatočne počas obchodnej opeprácie alebo po jej uskutočnení.

Unitárny právny základ  


Európska únia prijala komplexnú právnu úpravu prijatím colných predpisov, ktoré vstúpili do účinnosti 1. mája 2016. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania Colného kódexu Únie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom:
 • stanoviť procesné pravidlá vzťahujúce sa na predkladanie a overovanie dôkazu o nepreferenčnom pôvode,
 • procesné pravidlá vzťahujúce sa na uľahčovanie určovania preferenčného pôvodu tovaru v Únii, 
 • prijať opatrenia na určenie pôvodu určitého tovaru, 
 • na udeľovanie dočasnej výnimky z pravidiel o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa vzťahujú výhody preferenčných opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne, 
 • určenie pôvodu určitého tovaru,
 • procesné pravidlá vzťahujúce sa na používanie rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií po tom, ako tieto rozhodnutia stratia platnosť alebo sú zrušené,
 • procesné pravidlá vzťahujúce sa na oznamovanie colným orgánom, že prijímanie takýchto rozhodnutí sa pozastavuje a na zrušenie takéhoto pozastavenia,
 • prijať rozhodnutia, ktorými sa od členských štátov žiada, aby zrušili rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií.

Colné predpisy, ktoré obsahujú ustanovenia k faktorom na základe ktorých sa uplatňujú dovozné alebo vývozné clá a iné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Hlava II, Kapitola 2, čl. 59 - 68 Pôvod tovaru

Oddiel 1 čl. 59 - 63 Nepreferenčný pôvod

Oddiel 2 čl. 64 - 66 Preferenčný pôvod
Oddiel 3 čl. 67 - 68 Určenie pôvod u určitého tovaru 

Prílohy týkajúce sa pôvodu tovaru 

Príloha 22-01  Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod 

Príloha 22-02  Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 a informačné osvedčenie INF 4

Príloha 22-03  Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu

Príloha 22-04  Materiály vylúčené z regionálnej kumulácie

Príloha 22-05  Opracovanie vylúčené z regionálnej kumulácie VSP (textilné výrobky)

Príloha 22-11  Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné vykonať, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu (čl. 61) - GSP 

Prílohy týkajúce sa pôvodu tovaru

Hlava I

Príloha 12-02 Rozhodnutia o záväznej informácii o pôvode tovaru

Hlava I I

Príloha  22-02  Informačné osvedčenie INF 4 a žiadosť o informačné osvedčenie INF 4

Príloha  22-06  Žiadosť o stastus registrovaného vývozcu na účely systému všeobecných colných preferencií Európskej únie, Nórska, Švajčiarska a Turecka

Príloha  22-07  Potvrdenie o pôvode 

Príloha  22-08  Osvedčenie o pôvode na tlačive FORM A 


Príloha  22-09  Vyhlásenie na faktúre 


Príloha  22-10  Sprievodné osvedčenie EUR 1 a príslušné žiadosti 


Príloha  22-13  Vyhlásenie na faktúre 

Príloha  22-14  Osvedčenie o pôvode pre určité výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia  


Príloha  22-15  Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu


Príloha  22-16  Dlohodobé vyhlásenia dodávateľa pre výrobky, ktoré majú stastus preferenčného pôvodu


Príloha  22-17  Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu


Príloha  22-18  Dlohodobé vyhlásenia dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú stastus preferenčného pôvodu


Príloha  22-19  Požiadavky na vyhotovenie náhradných osvedčení o pôvode na tlačive FORM A


Príloha  22-20  Požiadavky na vyhotovenie náhradných potvrdení o pôvode