Preferenčný pôvod 

V rámci nástrojov a opatrení zahraničnoobchodnej politiky v oblasti preferenčného zaobchádzania má v súlade so štandardmi Svetovej obchodnej organizácie implementované Únia, rovnako ako Slovenská republika ako jej členovia:

AUTONÓMNE OPATRENIA

(nerecipročný charakter)

- Všeobecný systém preferencií (General system of preferences - GSP) pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny je medzinárodne uznávanou cestou k rozvoju obchodu založenom na obchodných úľavách poskytovaných jednostranne priemyselnými krajinami.

Väčšina rozvojových krajín je zahrnutá vo Všeobecnom systéme preferencií (GSP) vo všeobecnosti tiež podľa dohody ACP alebo Stredozemskej dohody. Pre Úniu má Všeobecný systém preferencií (GSP) praktický význam v tom, že Azijské, Africké a Latinsko Americké krajiny vyvezú do Európskej únie za nižšie než normálne colné sadzby na priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske produkty. Prístup k tomuto programu môže zabezpečiť vlastný záujem na podpore ideálov Európskej únie na rozvoji sveta. Únia tak podporuje vlastných výrobcov, ktorým umoˇžňuje lacnejšie nakupovať suroviny, ktorých má sama veľmi obmedzené zdroje a na druhej strane podporuje ekonomický rozvoj týchto najmenej rozvinutých a rozvojových krajín. Systém GSP prešiel radikálnou zmenou k 1.1.2014 odkedy sa rozdelil na tri subsystémy:

- GSP všeobecný režim umožňuje rozvojovým krajinám s nízkym príjmom dovoz na trh EU s colnými úľavami. Vzťahuje sa na takmer 66% položiek spoločného coního sadzobníka Únie. Vzťahuje sa na kovy vzácných zemin, alkalické kovy, surové olovo, wolfram, hořčík, titan, oxid hlinitý, síran amonný, dusičnan sodný, soli podvojné. Asi 50 % tovarov bude pri dovoze bez cla, na citlivé výrobky bude clo znížené o 3,5%. 

Vzťahuje sa na krajiny:

Cookove ostrovy, Keňa, Konžská republika, Mikronézia, Ghana, Indonézia, India, Srí Lanka, Nauru, Nigéria, Niue, Pobrežie slonoviny, Sýria, Svazijsko, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam.

- GSP + osobitný motivačný režim pre udržateľný rozvoj a dorbú správu vecí verejných, ktorá umožňuje málo rozvinutým krajinám dovoz tovaru na trh Únie. možňuje rozvojovým krajinám s nízkym príjmom dovoz na trh EU s colnými úľavami. Vzťahuje sa na viac ako 66% položiek spoločného coního sadzobníka Únie. Vzťahuje sa na strategické suroviny: alkalické kovy, surové olovo, oxid hlinitý. Tovar v režííme GSP + je dovážaný do Únie úplne bez cla. 

Vzťahuje sa na krajiny: 

Arménsko, Bolívia, Kapverdy, Mongolsko, Pakistan, Paraguaj, Filipíny, Kyrgizstan.

- EBA  osobitný režim pre najmenej rozvinuté krajiny, ktorý umožňuje dovoz tovaru na trh Únie bez cla. V rámci režimu EBA je možné dovážať na trh Únie všetok tovar, okrem zbraní (Everything But Arms = skratka EBA). Všetok tovar je možné dovážať v rámci toho režimu úplne bez cla na colné územie Únie. 

Vzťahuje sa na krajiny:

Afghanistan, Angola, Bangladéš, Bhután, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Stredoafrická republika, Džibuti, Eritrea, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Južný Sudán, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Libéria, Lesotho, Madagaskar, Mali, Malawi, Mauritánia, Mozambik, Mjanmar/Barma, Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa (bude zo systému EBA vyradená k 1.1.2019), Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Šalamúnove ostrovy, Tanzánia, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východný Timor, Zambia.

Napríklad, dodatočné clá podľa GSP boli znížené pre rozvojové rozvinuté krajiny v súlade s medzinárodnými dohodami na ochranu životného prostredia a zákaz detskej nútenej práce.

Vo všetkých týchto preferenčných systémoch rešpektovanie colných predpisov (pravidlá pôvodu) je kľúčom k úspešnej podpore colných úľav = preferencií.

ZMLUVNÉ OPATRENIA 

(recipročný charakter)

Multilatrálne dohody uzatvárané podľa štandardov členov Svetovej obchodnej organizácie, Svetovej colnej organizácie. Ide o dohody o zónach voľného obchodu, dohody o colných úniách. 

Bilaterálne dohody s jednotlivými krajinami alebo skupinami krajín, najčastejšie majú ide o obchodné zmluvy, obchodné dohody, platobné dohody, úverové dohody, dohody o zónach voľného obchodu, dohody o colnej únií. 

Prehľad dohôd, ktoré má Európska únia uzatvorené zmluvy o preferenčnom obchode nájdete v priloženej tabuľke (len pre registrovaných návštevníkov, ktorí majú vytvorení účet v časti preferenčný pôvod - podčasť preferenčná príslušnosť) a mapke. 

Všetky tieto dohody majú spoločné to ako pravidlá pôvodu tovaru umožňujú použitie každého z nepôvodných výrobkov v ďalšej výrobe.
Obchodná politika podporuje rozvoj, Európska únia sa stáva svetovým lídrom pri napomáhaní rozvoju svetového obchodu za predpokladu preferenčného prístupu na trh Únie. To znamená prístup pri znížených colných sadzbách. Doteraz mali väčšinou jednosmernú úpravu, kde naši partneri nemali žiadne preferenčné zaobchádzanie pri vývoze do Únie. 

Existujú tri hlavné typy zmlúv:

Dohody o colnej únií

  • odstraňujú clá v dvojstrannom obchode
  • používajú spoločný colný sadzobník pre zahraničných dovozcov mimo colnej únie
  • 75 % vymeraného cla v EÚ je príjmom spoločného rozpočtu (25 % vymeraného cla zostáva príjmom rozpočtu členského štátu Únie, kde sa clo vymeria aj vyberie)

Dohody o pridružení, dohody o stabilizácii, dohody o voľnom obchode, dohody o hospodárskom partnerstve

  • odstránenie alebo zníženie colných sadzieb v bilaterálnom obchode
  • každý člen dohody používa vlastný colný sadzobník

Dohody o partnerstve a spolupráci

  • ustanovujú všeobecný rámec pre bilaterálne hospodárske vzťahy
  • znižujú colné sadzby 

Európska únia rokuje o obchodných dohodách na posilnenie našej ekonomiky a vytváranie pracovných miest.

Obchodné dohody EÚ pomáhajú nám v tom dvoma spôsobmi. Umožňujú európske podniky účinnejšie súťažiť a viac vyvážať do krajín a regiónov mimo EÚ. Oni tiež poskytujú lepší prístup k surovinám a životne dôležitých komponentov z celého sveta.

Tento nárast v oblasti obchodu a potom rastie hospodárstvo, čo znamená, že sú vytvorené viac pracovných miest. To tiež dáva spotrebiteľom širší výber produktov za nižšie ceny.

obchodné dohody EÚ tiež vyžadujú partnerské vlády k ochrane ľudských práv, pracovných práv a životného prostredia. Napríklad partneri zaväzujú k riešeniu problémov, ako sú bezpečnosť a rodovú rovnosť na pracovisku.

Ide o dohody o voľnom obchode, ktoré sú potrebné pre Európsky hospodársky priestor (EEA - European Economic Area) vytvorený EÚ, Islandom, Nórskom, Lichtenštajnskom a ktoré napomáhajú a podporujú obchodné spojenia medzi Európskou úniou a jej susednými krajinami a zahŕňajú väčšinou niekdajšie krajiny EFTA. To umožňuje tiež dohodu o voľnom obchode so Švajčiarskom, ktoré je členom EFTA, ale nebolo zapojené do Jednotného hospodárskeho priestoru (EEA). Nakoniec obchodné dohody s krajinami strednej a východnej Európy - Poľskom, Maďarskom, Českou republikou a Slovenskou republikou, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Bulharskom a Rumunskom. Clá hrajú dôležitú úlohu v tomto kontexte a odvtedy tieto dohody smerujú k dosiahnutiu podpory obchodu pri vzájomných colných výhodách a napomohli k príprave kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie.

Všetky tieto dohody majú spoločné to ako pravidlá pôvodu tovaru umožňujú použitie každého z nepôvodných výrobkov v ďalšej výrobe.

Ďalej má Európska únia uzavreté dohody o spolupráci a colnej únií s Tureckom, San Marinom a Andorou.

Európska únia v snahe posilniť politicko-hospodárske vzťahy v rámci širšej Európy (región ohraničený na juhu Stredozemným morom, na východe Ural, resp. Ruskou federáciou) uzatvorila viaceré dohody o partnerstve a spolupráci s krajinami, ktoré nie sú členmi Svetovej obchodnej organizácie. Tieto dohody sú nepreferenčné a sú založené na priznaní doložky najvyšších výhod (Ukrajina, Ruská federácia, Kazachstan).

Obchodná politika podporuje rozvoj, Európska únia sa stáva svetovým lídrom pri napomáhaní rozvoju svetového obchodu za predpokladu preferenčného prístupu na trh Únie. To znamená prístup pri znížených colných sadzbách. Doteraz mali väčšinou jednosmernú úpravu, kde naši partneri nemali žiadne preferenčné zaobchádzanie pri vývoze do Únie. 


Tieto spočívajú v troch základných skupinách: 

Dohoda z Lomé (skupina krajín Afrického kontinentu, Tichomorskej oblasti a Karibskej oblasti), 

Skupina dohôd s našimi partnermi v stredozemnom mori (MAGHREB a MASHRAQ),  

Všeobecný systém preferencií (GSP - Generalized System of Preferences).