Schválený vývozca

Zjednodušenie pri vystavovaní dokladov o pôvode bez potreby kontaktu s colným úradom. 

Podrobnejšie problematiku zjednodušeného postupu pri vystavovaní dokladov o pôvode bez toho, aby doklady boli predkladané colnému úradu upravuje v rámci unitárnych colných predpisov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie časti L 343 dňa 29. decembra 2015. 

Základ tvoria príslušné ustanovenia Colného kódexu Únie, z ktorých uvádzame znenie čl. 64 a a súvisiaceho čl. 56 ods. 2 písm d.). 

Preferenčný pôvod

Článok 64 Colného kódexu Únie (Nariadenie EP a Rady č. 952/2013)

Preferenčný pôvod tovaru

1. Aby sa na tovar vzťahovali opatrenia uvedené v článku 56 ods. 2 písm. d) alebo e) alebo nesadzobné preferenčné opatrenia, musí byť v súlade s pravidlami preferenčného pôvodu tovaru uvedenými v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2. V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahujú preferenčné opatrenia obsiahnuté v dohodách, ktoré Únia uzavrela s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Únie alebo so skupinami takýchto krajín alebo území, pravidlá týkajúce sa preferenčného pôvodu sa ustanovujú v týchto dohodách.

3. V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné preferenčné opatrenia prijaté jednostranne Úniou vzhľadom na určité krajiny alebo územia mimo colného územia Únie alebo skupiny takýchto krajín alebo území, ako sú uvedené v odseku 5, prijme Komisia opatrenia ustanovujúce pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru.

Uvedené pravidlá sa zakladajú buď na kritériu, že je tovar úplne získaný, alebo na kritériu, že tovar je výsledkom dostatočného zušľachtenia alebo prepracovania.

4. V prípade, že sa na tovar vzťahujú preferenčné opatrenia platné pri obchodovaní medzi colným územím Únie a Ceutou a Melillou obsiahnuté v protokole 2 k Aktu o pristúpení z roku 1985, pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru sa prijmú v súlade s článkom 9 uvedeného protokolu.

5. V prípade, že sa na tovar vzťahujú preferenčné opatrenia obsiahnuté v preferenčných úpravách v prospech zámorských krajín a území pridružených k Únii, pravidlá týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru sa prijmú v súlade s článkom 203 ZFEÚ.


Článok 56 Colného kódexu Únie (Nariadenie EP a Rady č. 952/2013)

Spoločný colný sadzobník a dohľad

2. Spoločný colný sadzobník zahŕňa všetky tieto body

d) preferenčné sadzobné opatrenia obsiahnuté v dohodách, ktoré Únia uzavrela s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Únie alebo so skupinami takýchto krajín alebo území;

e) preferenčné sadzobné opatrenia prijaté jednostranne Úniou vzhľadom na niektoré krajiny alebo územia mimo colného územia Únie alebo na skupiny takýchto krajín alebo území;


Článok 67 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 

Povolenie schváleného vývozcu (článok 64 ods. 1 kódexu)

1. Ak má Únia s treťou krajinou preferenčnú dohodu, ktorou sa stanovuje, že dôkaz o pôvode má mať formu vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia o pôvode vyhotoveného schváleným vývozcom, vývozcovia a preposielatelia usadení na colnom území Únie t môžu požiadať o povolenie ako schválený vývozca na účely vyhotovenia a nahradenia uvedených vyhlásení.

2. Článok 11 ods. 1 písm. d) a články 16, 17 a 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 týkajúce sa podmienok prijímania žiadostí a pozastavovania rozhodnutí a články 10 a 15 tohto nariadenia týkajúce sa používania elektronických prostriedkov na výmenu a uchovávanie informácií a rušenia priaznivých rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí a rozhodnutí, sa neuplatňujú na rozhodnutia týkajúce sa povolení schváleného vývozcu.

3. Povolenia schváleného vývozcu sa udeľujú výlučne osobám, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v ustanoveniach o pôvode buď dohôd, ktoré Únia uzavrela s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Únie, alebo opatrení, ktoré Únia prijala jednostranne v súvislosti s takými krajinami alebo územiami.

4. Colné orgány schválenému vývozcovi udeľujú číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza na dôkazoch o preferenčnom pôvode. Číslo colného povolenia sa začína dvojmiestnym alfabetickým kódom t krajiny ISO 3166-1 členského štátu vydávajúceho povolenie.

5. Komisia dotknutým tretím krajinám poskytuje adresy colných orgánov zodpovedných za kontrolu dôkazov o preferenčnom pôvode vyhotovených schválenými vývozcami.

6. Ak sa uplatniteľnou preferenčnou dohodou nešpecifikuje forma, ktorú vyhlásenia na faktúre alebo vyhlásenia o pôvode majú mať, uvedené vyhlásenia sa vyhotovujú v súlade s tlačivom uvedeným v prílohe 22-13.

Vyhlásenie na faktúre - Príloha 22-13 VNK (EÚ) 2015/2447 


7. Ak sa uplatniteľnou preferenčnou dohodou nešpecifikuje prahová hodnota, do výšky ktorej vývozca, ktorý nie je schváleným vývozcom, môže vyhotoviť vyhlásenie na faktúre alebo vyhlásenie o pôvode, prahová hodnota pre každú zásielku predstavuje 6 000 EUR.